Bảng điểm ngày

TT Avatar Họ và tên Tổng thời gian Điểm bài thi

1

Cao Thời Thế

0h43'53"

200

2

Nguyễn Thị Thùy Trang

0h35'36"

110

Bảng xếp hạng theo tháng

TT Avatar Họ và tên Điểm bài thi
Chưa có thông kế xếp hạng